Applying Energy Efficient
Measures for Metal and Metalworking SMEs and industry

 
 
Newsletter nr 6 -  Luty 2019
 
  
Gdy środowisko współgra z rozwojem
 
 
Rezultaty projektu EE-METAL już dostępne!
 Informacje
 
 
Realizacja projektu EE-METAL, mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej MŚP w sektorze metalowo-maszynowym, dobiega końca.
 
W ramach trwającego trzy lata projektu, małym i średnim przedsiębiorstwom sektora MMA zaoferowano szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej.
 
Rezultatem działań projektowych jest: 
 • wypracowanie uniwersalnej Metodologii przeprowadzania audytu energetycznego w  przedsiębiorstwie sektora MMA,
 • adaptacja standardu ISO 50001 do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej,
 • stworzenie Bazy najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA, prezentującej techniczne rozwiązania i możliwości zwiększenia wydajności energetycznej,
 • przygotowanie Raportu z przeprowadzonych audytów energetycznych w 21 przedsiębiorstwach z Francji, Hiszpanii, Polski i Włoch,
 • wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 50001 w ośmiu MŚP: MAVIFLEX i RHONALU (Francja), Mori 2A i La Cibek (Włochy), Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. i Elmot Sp. z o.o. (Polska) oraz CROMADOS OREJA i INREGAL S.A. (Hiszpania),
 • wdrożenie systemu monitoringu energii (EMS/SCADA) w czterech przedsiębiorstwach: TECHNOCOAT (Francja), SBM (Włochy), Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. (Polska) oraz INREGAL S.A. (Hiszpania),
 • przeprowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i seminariów dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarzadzającej,
 • możliwość międzynarodowego benchmarkingu.
 
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o wnioskach, wynikach i narzędziach opracowanych w ramach projektu, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i skorzystania z rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.
 
 
 
Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego
 Skoncentruj się na działaniu
 
 
Celem projektu EE-METAL jest poszukiwanie sposobów na zwiększenie konkurencyjności MŚP w przemyśle metalowo-maszynowym dzięki dostarczeniu rozwiązań obniżających konsumpcję energii (technologie, systemy zarządzania energią, monitoring i in.). Bardzo ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest określenie możliwości finansowania rozwiązań energooszczędnych na poszczególnych rynkach UE.
 
Partnerzy projektu przeprowadzili badania benchmarkingowe w czterech państwach: Francja, Hiszpania, Polska i Włochy. Badanie dotyczyło określenia warunków legislacyjnych regulujących wdrażanie rozwiązań energooszczędnych, zidentyfikowania stosowanych umów w zakresie finansowania rozwiązań energooszczędnych oraz roli podmiotów typu ESCO, a także instrumentów finansowych proponowanych przez instytucje finansowe (banki, firmy leasingowe) i dostępnych dla MŚP na poszczególnych rynkach.  
 
Okazją do prezentacji wyżej wymienionych zagadnień oraz dyskusji było seminarium "Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego", które odbyło się 12 października 2018 r. podczas Targów Energii Odnawialnej RE-Energy Expo w Warszawie. Organizatorami byli: MP Polskie Klastry Sp. z o.o. - Koordynator Klastra Metalowego METALIKA oraz Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. Patronat nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA). 
 
W trakcie seminarium prezentowane były m.in. następujące zagadnienia:
 • Efektywność energetyczna MŚP w Polsce - szanse i bariery,
 • Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego,
 • Możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania energooszczędne ze strony instytucji finansowych,
 • Rola ESCO w realizacji i finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP.  
 
Poniżej materiały na ten temat:
Raport "Środki techniczne, umowy o usługi energetyczne i produkty finansowe służące zwiększeniu oszczędności zużycia energii w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego" jest dostępny  tutaj.

Informacje o seminarium oraz prezentacje są dostępne tutaj.

Sprawozdanie z seminarium jest także dostępne na stronie MP Polskie Klastry Sp. z o.o. oraz Agencji Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.

 

 
 
Opomiarowanie EMS/SCADA w praktyce
 Historia sukcesu


Istnieją różne sposoby oszczędzania energii i jej wydajnego wykorzystywania. Bez względu na wybraną metodę, warunkiem koniecznym jest zawsze zebranie i analiza szczegółowych i aktualnych informacji na temat zużycia energii.

W ramachprojektu EE-METAL, cztery przedsiębiorstwa branży MMA skorzystały z bezpłatnego montażu Systemu Monitorowania Energii (EMS/SCADA). Narzędzie to pomaga przedsiębiorstwom w prowadzeniu bieżącego rozpoznania i kontroli obszarów znacznego wykorzystania energii.

 

Polskim przedsiębiorstwem, w którym działa takie narzędzie jest Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. Dzięku systemowi FreeEn, firma w czasie rzeczywistym śledzi proces poboru energii i ciepła wraz z wszystkimi technicznymi parametrami. Dzięki temu może skutecznie kontrolować koszty generowane w obszarze pozyskiwania i wydatkowania energii i ciepła w poszczególnych segmentach produkcyjnych. Wyeliminowane zostały również takie zjawiska niepożądane, jak przekroczenia mocy zamówionej czy mocy biernej. Kadra kierownicza Spółki przekonana jest o korzyściach zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych płynących z wdrożenia systemu monitorowania zużycia energii.

 

 
EE-METAL - czas na wnioski i podsumowania!
 Wydarzenia
 

Projekt EE-METAL dobiega końca. Było to okazją do zorganizowania konferencji podsumowującej, która miała miejsce 17 stycznia 2019 r. w Łodzi. Partonat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Spotkanie podzielone było na dwie sesje.

 

Pierwsza sesja "Efektywność energetyczna w przemyśle metalowo-maszynowym" dotyczyła działań realizowanych w projekcie. Poza wprowadzeniem przez organizatorów, swoje doświadczenia przedstawiły przedsiębiorstwa uczestniczące w audycie energetycznym (KUCA Sp. z o.o.), we wdrożeniu ISO 50001 (Elmot Sp. z o.o.) oraz w implementacji EMS/SCADA (Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o.).

 

Z kolei w drugiej sesji "Rozwiązania energooszczędne w MŚP i ich finansowanie", przedstawiono wyniki badań realizowanych w projekcie na temat barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych i potencjału ESCO, a w dalszej kolejności zaprezentowane zostały:

 • technologie przynoszące oszczędności w zużyciu energii w procesach i zakładach produkcyjnych (Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o.),
 • fotowoltaika (Green Genius Sp. z o.o.),
 • oświetlenie LED (Luxon Sp. z o.o.).

Ponadto przedstawione zostały praktyczne przykłady zastosowania monitoringu zużycia energii (FreeEn Sp. z o.o.) oraz wyjaśniono zasady i korzyści w wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 (PCC-Cert Sp. z o.o Sp. k.).

 

Wygłoszone prezentacje pokazujące całokształt działań w projekcie EE-METAL oraz prowadzona dyskusja skłaniają do następujacych wniosków:

 1. W opinii MŚP audyty energetyczne pełnią bardzo ważną funkcję uświadomienia przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji i potencjału obniżenia kosztów energii, natomiast wskazywany czas zwrotu z inwestycji w działania energooszczędne jest często zbyt długi. Otrzymana wiedza powoduje jednak poszukiwanie przez firmy innych sposobów na ograniczenie zużycia energii, które w rezultacie pozwolą ograniczyć ponoszone koszty.
 2. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że podstawą podejmowania jakichkolwiek działań energooszczędnych musi być opomiarowanie zużycia energii w przedsiębiorstwach, czemu służą systemy typu EMS/SCADA.
 3. Brak programów wsparcia na poziomie krajowym i regionalnym dla projektów energooszczędnych w obecnej perspektywie finansowej UE ma niejednoznaczny wpływ na ich wdrażanie przez MŚP. Z jednej strony wyraźnie hamuje podejmowanie tych działań, z drugiej zaś - powoduje poszukiwanie innych rozwiązań finansowych, w tym z partnerami ESCO.
 4. Aby nastąpił rozwój podmiotów typu ESCO oraz zwiększenie skali inwestycji w rozwiązania energooszczędne musi być lepiej dopracowana oferta instytucji finansowych w postaci instrumentów finansowych kierowanych szczególnie do MŚP.
 5. Z perspektywy ostatnich trzech lat, w których realizowany był projekt EE-METAL zauważono zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne, m.in. nowe regulacje legislacyjne (w tym nowelizację Prawa Energetycznego), rosnące ceny energii. Następujące zmiany, a szczególnie wzrost kosztów energii, powodują wzrost znaczenia efektywności energetycznej i stosowania rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego.

 

 
 
 
© 2019 EE-METAL
Tel : 48 42 640 60 14, 603 798 785
ee-metal(at)auipe.pl
biuro(at)polskieklastry.org